Lagom Life s.r.o.

se sídlem: Kyjov, Bezručova č. 883, PSČ 697 01, IČ 63494680

REKLAMAČNÍ ŘÁD ELEKTRONICKÉHO OBCHODU WWW.SCITECSHOP.CZ

 • Na každé zboží se vztahuje záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které jsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými vlastnostmi. U zboží prokazuje kupující původ zboží fakturou (dodacím listu). Pro tyto účely je vhodné, aby si kupující tento doklad ke zboží po dobu záruční lhůty uschoval.

 • Doba trvanlivosti: je lhůta, která začíná běžet datem výroby a končí měsícem uvedeným jako datum expirace (na výrobcích prodávaných společností Lagom Life s.r.o. je toto datum uvedeno na věku nebo na spodní části balení ve formátu: EXP • DATE: MM.RRRR). Při výživových doplňcích a potravinách je doba minimální trvanlivosti 12 měsíců od data výroby (v případě tekutých výrobků je to 12 měsíců).

 • Kupující je povinen si zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (GLS, DPD) kupujícímu.

 • Je vhodné, aby kupující oznámil prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil nebo které při odborné péči bylo možno zjistit.

 • Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu nejpozději následující pracovní den po převzetí.

 • Kupující by měl oznámit zjištěné vady prodávajícímu  e-mailom na adresu eshop [at] scitecshop [dot] cz. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje.

 • Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

 • Prodávající neodpovídá za vadu zboží, pro kterou byla sjednána nižší cena, tj prodávající neodpovídá za vadu zboží pro kterou poskytuje kupujícímu slevu.

 • Prodávající za takové vady neodpovídá ani tehdy, pokud kupující nevyužil možnost provést prohlídku zboží.

 • K reklamaci je vhodné předložit fakturu (dodací list), doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží.

 • V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty.

 • Po zjištění vady zakoupeného zboží, kupující vyplní reklamační list, který je dostupný zde: Reklamační formulář.pdf

 • Vyplněný reklamační list se přiloží k reklamovanému zboží.

 • Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30-ti dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu (spotřebiteli) za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě. A to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek) může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud se neprokáže opak nebo to neodporuje povaze věci.

 • Při výskytu neodstranitelné vady, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo může odstoupit od kupní smlouvy. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat (v praxi se třetí stejná vada či čtvrtá vada jakákoli považuje za důvod uplatnění práv z odpovědnosti za vady jako v případě neodstranitelné vady). Pokud se jedná o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li kupující výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

 • Chcete vrátit zboží zakoupené přes internet ve 14-ti denní lhůtě?

 • Doporučujeme přiložit doklad o koupi zboží - postačí i číslo objednávky nebo faktury

 • Uveďte číslo účtu, kam mají být vráceny peníze.

 • Doporučujeme datum a čas vrácení zboží dohodnout e-mailem (info [at] scitecnutrition [dot] cz) se společností Lagom Life s.r.o.)

 • Obal není předmětem koupě a ani součástí koupené věci. I přesto má společností Lagom Life s.r.o. právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Každý případ odstoupení od smlouvy je řešen individuálně.

 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem

 • Vrácení výrobku provádí spotřebitel na své vlastní náklady.

 • Vrátit zboží mohou pouze koncoví spotřebitelé, ne osoby, které zboží zakoupili na IČ - zde nevzniká právní nárok a záleží na domluvě se společností  Lagom Life s.r.o.

 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku v platném znění.

 • WWW.SCITECSHOP.CZ