INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme následující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účel a prostředky zpracování vašich osobních údajů je společnost Lagom Life s.r.o., se sídlem Kyjov, Bezručova č. 883, 697 01, IČO: 63494680,, zapsaná v obchodním rejstříku C 22244 vedená u Krajského soudu v Brně.

Můžete se na nás obrátit telefonicky na čísle +420 602 504 963, nebo e-mailem eshop [at] scitecshop [dot] cz

OBLAST OSOBNÍCH DAT

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby odpovídaly kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak abychom splnili zákonné povinnosti, a tak abychom chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme jak osobní údaje našich zákazníků, jakož i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

  • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno a příjmení, adresa bydliště, případně IČO, pokud jste podnikatel - fyzická osoba (živnostník).
  • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.
  • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívání našeho eshopu, informačního newsletra a podobně.
  • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, případně jinou komunikaci s vámi v elektronické nebo písemné podobě.
  • Transakční údaje, zejména informace o vašich platbách a platebních metodách.
  • Geolokace údaje, jde o geografické údaje z webového prohlížeče počítače nebo z mobilních aplikací. Tyto údaje mohou sloužit k doporučení nejbližší prodejny nebo servisu

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smluv, jejichž předmětem je dodávka našeho zboží a služeb. Tato činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání zboží na zvolenou adresu pod.

Pro řádné splnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely vedení účetnictví, spisové, či vyřizování reklamací a stížností. V některých případech je třeba osobní údaje zpracovat i pro účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i pro informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních základů případech kdy:

• Je zpracovávání osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy (například kupní smlouvy) a vy jste stranou, nebo jste nás požádali o provedení opatření před uzavřením smlouvy (například registrací do e-shopu)

• Nebo je zpracování vašich osobních údajů nezbytné v rámci našeho oprávněného zájmu, které sledujeme a jím je především nabídka a prodej zboží a služeb našim zákazníkům

• Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelům. Ty mohou zahrnovat zejména činnosti spojené s nabídkou zboží služeb nebo zpracování s cílem přizpůsobit nabídku vašim očekáváním.

KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

• Kurýrní a přepravní společnosti

• Marketingové agentury a call centra

• Poskytovatelé IT služeb

• Advokátní a právní kanceláře

• Znalci a soudní znalci

• Inkasní společnosti a exekutoři

• Soudy a orgány činné v trestním řízení

• Účetní kanceláře, auditoři a daňový poradci

DOBA uschovávání OSOBNÍCH DAT

• V případě souhlasu dotčené osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvýše však 24 měsíců od jeho udělení.

• V případě oprávněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, pokud nebudete zpracování namítat, po dobu která je odůvodněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, abychom vám mohli nabízet a poskytovat související produkty a služby.

• V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, po kterou trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek

• V případě plnění zákonné povinnosti, budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, kterou nám ukládá zákon. V případě zákona o účetnictví, zákona o DPH a pod. může být lhůta 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraven vykonávat Vaše práva.

• Máte právo na přístup ke svým osobních údajů, jakož i právo vědět na jaký účel jsou zpracovávány, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracování.

• Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnily, kontaktuje nás, opravíme je.

• Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávány nezákonně.

• Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoli svůj souhlas odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování založeného na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

• Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat pouze na nejnutnější zákonné důvody, nebo vůbec.

• Máte právo namítat a automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracování je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.

• Máte právo na přenositelnost údajů, pokud si přejete přenést je k jinému provozovateli, poskytneme vám je v odpovídajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické nebo zákonné překážky.

Stejně také právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 70837627, tel. č .: +420 234 665 800, https://www.uoou.cz/

KDE A JAK MŮŽETE SVÉ PRÁVA UPLATNIT

Vaše práva můžete uplatnit zavoláním na telefonní číslo +420 602 504 963 nebo e-mailem eshop [at] scitecshop [dot] cz

Na vaši žádost odpovíme bezplatně ve lhůtě do 30 dnů. V případě složitosti nebo velkého počtu žádostí jsme oprávněn tuto lhůtu prodloužit o dalších 60 dní. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, io důvodech informovat.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +420 602 504 963 alebo  e-mailom eshop [at] scitecshop [dot] cz